Kачество на водата

Относно мониторинг на питейните води на с.Абланица и с.Кръстава

Относно мониторинг на питейните води НАР9/М3 на 02.10.2017. и 03.10.2017г. е извършено пробонабиране на питейната вода от посочените селища от здравните експерти на РЗИ Пазарджик.

Писмо до кметовете на населените места свали тук!


Протокол от с.Абланица свали тук!


Протокол от с.Кръстава свали тук!

| 23/10/2017 |


Радиологичен контрол на питейни води


Информационен бюлетин от ПСПВ за качеството на водата за месец април 2018г.

Микробиологични анализи:
Проведени анализи три пъти дневно: 6:00, 09:00 и 13:30 часа.
Резултати: 1.41% нестандартни проби на питейни води на изход от ПСПВ.

Физикохимични анализи:
Проведени анализи три пъти дневно: 6:00, 09:00 и 13:30 часа.
Резултати: 3.3% нестандартни проби на питейни води на изход от ПСПВ.

Заключение: Водата е годна за питейни нужди по Наредба 9 на МНЗ и БДС 2823-83.

Забележка: Допустим процент нестандартни проби годишно: 3%.

| 02/05/2018 |


Качество на водата

Цялото количество подадена питейна вода отговаря на изискванията за качествени показатели, която в съответствие с Наредба 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата за питейно-битови нужди.
Извършва се собствен мониторинг в лабораторията на ПСПВ и анализи от РИОКОЗ.

| 01/10/2012 | Пречистване на водата |