Цени


Цени за присъединяване на потребителите към ВКТВ


ДКЕВР Ц-22/30.06.2016г.


Цени на водата

ВиК Велинград

Текущата тарифа по наредбите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е сбор от:

1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите – 0,59 лв./куб.м 
2.Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,13 лв./куб.м
(В цените не е включен ДДС.)

Посочените по-долу цени са в сила от 01.08.2016 г. съгласно решение на 
ДКЕВР Ц-22/30.06.2016г.

Цена на услугите за битови и приравнени към тях обществени и други потребители.