Цени


На основание чл.19 от НРЦВКУ, „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД  – град Велинград ще подаде заявление до КЕВР за утвърждаване на цени за първия ценови период (2022 г.) и одобряване на цени за всеки от следващите (2023 – 2026 г.) ценови периоди от регулаторен период (2022 – 2026 г.):

Цени на ВиК услуги, без ДДС Мярка 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
Доставяне на вода на потребителите лв./куб.м 0,821 0,929 0,953 0,969 1,042
Отвеждане на отпадъчни води лв./куб.м 0,208 0,239 0,280 0,321 0,343

Цени за присъединяване на потребителите към ВКТВ

Цени за присъединяване


ДКЕВР Ц-22/30.06.2016г.

Решение от 30.06.2016


Цени на водата

ВиК Велинград

Текущата тарифа по наредбите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е сбор от:

1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите – 0,59 лв./куб.м 
2.Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,13 лв./куб.м
(В цените не е включен ДДС.)

Посочените по-долу цени са в сила от 01.08.2016 г. съгласно решение на 
ДКЕВР Ц-22/30.06.2016г.

Цена на услугите за битови и приравнени към тях обществени и други потребители.