За Дейността


ВКТВ ЕООД Велинград предоставя водоснабдителни и канализационни услуги за населението на гр. Велинград и останалите населени места в общината. Основано на разрешителните за водоползване ние добиваме вода от КИ „Клептуза“, СД „Бистрица“ за язовир Батак, СД „Джаверица“ за язовир Белмекен, изворите „Легоринец“-„Острец“, „Сухата лъка“ и от 2004г. е въведено в експлоатация водохващането в местността „Водев чарк“. За град Сърница и другите населени места се ползват местни водоизточници. След като я обработиме за град Велинград през ПСПВ за останалите населени места чрез дезинфекциране я доставяме на над 37 хиляди души. Управляваме и поддържаме мрежите за довеждане и разпределяне на питейна вода и съоръженията.
ВКТВ ЕООД е екологично отговорно дружество. Осъзнаваме ,че дейностите на дружеството оказват влияние върху околната среда и наша отговорност е да управляваме тези дейности така, че да запазим заобикалящата ни природна среда.
ВКТВ ЕООД ежедневно влиза в домовете, офисите и фирмите на 12300 свои абонати чрез услугата водоснабдяване и канализация. Наша отговорност е тази услуга да отговаря на изискванията и нуждите на всички клиенти като същевременно поради изчерпания експлоатационен ресурс и състоянието на перманентна аварийност на ВиК мрежата се остраняват многобройни аварии. Нашата цел е да продължим и в бъдеще да извършваме дейността по начин които е в интерес на потребителите и не вреди на наличния природен ресурс. За разумното използване на водния ресурс дружеството е разработило и изпълнява стратегия за монтиране водомери на всички потребители.
ВКТВ ЕООД поддържа и експлоатира водоснабдителните и канализационните мрежи на територия с обща площ 803,2 кв.км. 24 населени места и приблизително население 43655 души.